Tietosuojaseloste 12.3.2021
Rekisteriseloste
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
1. Rekisterinpitäjä
RemoTest Lausuntopalvelut (STP Medical Oy)
Yhteystiedot:
Mäntynummentie 22 C 5
08500 Lohja
p. 09 4289 1613
info@remotest.fi
Tietosuojavastaava
Marko Lähteenmäki
Mäntynummentie 22 C 5
08500 Lohja
p. 040 511 5551
marko@remotest.fi
2. Rekisteröidyt
Rekisteröityjä ovat asiakasorganisaatioiden päättäviä henkilöitä ja RemoTest Lausuntopalvelujen palveluja käyttäviä henkilöitä. Lisäksi rekisteröidään potentiaalisten asiakkaiden päättäviä henkilöitä.
3. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste:
• Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
• Henkilötietoja käsitellään palvelujen esittelyn mahdollistamiseksi ja neuvottelujen seuraamista varten.
Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
• Asiakassuhteen hoitaminen
• Palvelujen esittely
4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot
• nimi
• työsähköposti
• työpuhelinnumero
Asiakastiedot
• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
5. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä sähköpostiosoitteeseen info@remotest.fi.
Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
On lisäksi huomioitava, että rekisterinpitäjällä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää vastaanottamansa kuvantamisaineisto vähintään 12 vuoden ajan, joiden seurattavuus mahdollistuu vain arkistoimalla henkilötietoja sisältäviä tietojärjestelmän lokitietoja.
Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. olemassa olevaan tai päättyneeseen asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakasorganisaatiolta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• Internetistä kuntien ja yritysten julkisilta verkkosivustoilta
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin RemoTest Lausuntopalvelujen ulkopuolelle.
8. Käsittelyn kesto
• Asiakassuhteen myötä tallennettuja henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin lakisääteinen tutkimusaineistojen säilytysvelvollisuus kestää, eli vähintään 12 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Tietoja hyödynnetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen ainoastaan tutkimusaineistojen seurattavuuteen liittyvissä yhteyksissä.
• Muut kuin asiakassuhteen myötä syntyneet rekisteröidyt voivat ilmoittaa halustaan poistaa tietonsa jokaisen puhelun tai sähköpostin vastaanotettuaan.
9. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.